Kategorier

Arkiv

Sanningen bakom slakthusbråket – del 1

Leksands kommunSlakthusetNVV

 

Det brukar sägas att sanningen kommer ifatt oss alla.

Så är det idag när det gäller slakthuset i Åkersbodarna. Sanningen är nu ifatt Leksands kommun.

Landets alla kommuner har ålagts att åtgärda alla bristfälliga avlopp. Detta gäller också för Leksands kommun.

 

 

Många fastigheter i byarna har enskilda avlopp som fungerar mer eller mindre bra. Alla existerande avlopp skall inventeras och troligtvis därefter åtgärdas på lämpligt sätt. Arbetet skall utföras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.

När miljökontoret året 1994 godkände enskilt avlopp från slakthuset togs ingen som helst hänsyn till Naturvårdsverkets föreskrifter!!!
… Läs mer

Vid den tidpunkten hade jag varit verksam inom byggnadssektorn under sjutton år. År 1994 var jag väl förtrogen med vad som gällde för att anlägga enskilt avlopp.

 

 

Leksands kommun tog ifrån mig min yrkesheder.

Jag kunde inte acceptera att detta avloppsärende ”besiktigades och godkändes” på helt felaktiga grunder.

Tyvärr kommer det alltid att finnas odemokratiska rättshaverister som inte tar hänsyn till gällande föreskrifter och regler. Sådana personer anser att den egna uppfattningen är så viktig att den står över lag och ordning.

Jag har beskyllts för att vara en rättshaverist. Detta stämmer inte med verkligheten eftersom jag försökt förmå Leksands kommun att följa gällande regelverk. Däremot var dåvarande miljöchef en rättshaverist som drev igenom avloppsärendet mot allt sunt förnuft och utan stöd av gällande föreskrifter. Dessutom uppmanade han jaktlaget att ”gräva de befintliga avdräneringsdikena 0,5 m djupare”. Varken Leksands kommun eller jaktlaget hade laglig rätt att avsluta grävda avdräneringsdiken mot vår fastighet utan vårt medgivande!

Sådant tilltag strider mot grundlagen, Jordabalken, 3 kap. (Rättsförhållande mellan grannar).
§  3  Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses vara nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark.

Vår fastighet har alltsedan 1996 tvingats ta emot stora mängder vatten från olika omgångar av dikningar, samtliga utförda med Leksands kommuns medverkan.

Så här såg det ut vid slakthuset i Åkersbodarna 10 juli  1997 ...Se videofilm

 

 

Något om sådant jag tvingats utstå utöver att utpekas som rättshaverist

Älgjakten 1996
För att visa att jag är en helt vanlig person anmälde jag mig till jaktlaget för att få delta under älgjakten 1996. Först blev jag nekad deltagande med motiveringen att det inte fanns plats för en till i jaktlaget. Eftersom jag är ägare till jaktmark inom det som då kallades jaktvårdsområde så övertygades jaktlaget till sist om att låta mig få delta i jakten.

Jag kallades till ordinarie jaktmöte inför årets jakt. Jag missförstod mötesplatsen och anlände därför lite för sent. När jag ursäktade mig för detta mitt misstag så svarade mötesordföranden att ”… vi hade helst sett att du inte kommit alls”. Det var välkomsthälsningen som jag fick.

Det utdelades ett antal dokument inför jakten. Däribland ingick en förteckning över radionummer Korpholen 1996
…Läs mer

Radionumren hade utdelats 1 – 30 men jag tilldelades nummer 55 för att övriga deltagare skulle få nöjet att anropa mig med – ”femfemman (idioten), kom!”.

Jag arbetade i Norge detta år men hade rest hem för att delta i jakten. Jag ringde till jaktledaren lördag eftermiddag före jakten eftersom jag inte tilldelats något pass.

Hans svar var oväntat!

Han berättade att han inte kunde ta ansvar för min säkerhet eftersom risken var överhängande för att någon i jaktlaget skulle ta chansen att skjuta mig om tillfälle gavs. Av den anledningen skulle jag inte få delta i gemensamhetsjakten utan jag skulle tilldelas pass som var i annat område. Han kunde den dagen inte tilldela mig något pass alls utan jag skulle återkomma dagen därpå.

Jag ringde till jaktledaren som överenskommet och fick då återigen bekräftat att jag skulle sitta en bit ifrån de andra.
… Hör bekräftelsen

 

Anonymt brev 2 juni 1997
… Läs mer

 

Påtvingades ett rättsärende av jaktlaget på helt felaktig grund
I anslutning till ärendet redovisade Olle Sjöholm en rad beskyllningar i en skrivelse till mitt juridiska ombud.
… Läs mer

Inget påstående i hans inlaga är förenat med sanning. Dessutom anser jag att hans påstående om ”hemfridsbrott” är att betrakta som förtal. Syftet med denna hans inlaga är naturligtvis att visa sin ringaktning och misskreditera mig som person.

Tyvärr förlitade jag mig på att mitt ombud skulle sköta ärendet. Det visade sig att han inte hade den rätta kunskapen.

I efterhand har jag själv fått fram att jag hade laglig rätt att bygga den vall som jag lät uppföra. Detta för att i skala 1:1 visa att infiltrationsbädden satt intimt samman med vattnet i det olovligt grävda diket. Den aktuella platsen var varken berörd av detaljplan eller områdesbestämmelser. Därför var jag i min fulla rätt att fylla upp marken till den nivå som gjordes. Vallens högsta nivå översteg ingenstans marknivån vid slakthuset.
Se vidare utdrag ur Plan- och Bygglagen.

 

 

Olle Sjöholms bil försökte köra på mig.
Jag kom gående med min hund längs vägen som går till slakthuset. Jag mötte tre bilar som kom från slakthuset och som körde mot Djuravägen. De två första bilarna körde försiktigt men den tredje siktade mot mig och min hund. Jag tvingades att snabbt trycka upp hunden och mig själv mot grannens staket. Det var ett tydligt bilspår flera decimeter utanför vägbanan. Denna gång blev jag ordentligt skärrad.

Jag ringde till en pensionerad polis i min bekantskapskrets och frågade vad jag skulle göra.

- Du skall anmäla till Polisen, svarade han

- Jamen, det står ju ord mot ord, sade jag.

- Du skall anmäla, sade han, för då är Polisen skyldig att kontakta bilens ägare samt upplysa om att om något händer dig så är chauffören den förste som kommer att bli misstänkt.

Jag hade tagit bilnumret på den grå Volvon av äldre modell och jag gjorde en polisanmälan.

 

 

 

Miljöchefen avslöjade sin egen okunnighet redan 1996!

 

Här är hans minnesanteckningar från besök vid slakthuset
Curt Näsmans fadäser

Först av allt skall provgropar grävas och markprover lämnas in för analys innan det beviljas enskilt avlopp på avsedd plats. Proverna skall visa om det finns förutsättning för avlopp på platsen.

    – Miljökontoret beviljad bygglov för enskilt avlopp år 1994. Först två år och två månader senare grävdes provgrop och miljöchefen tog markprover.

Proverna skall tas från olika skikt i schaktväggen ner till 2,5 meters djup.

     – Gropen grävdes endast till ”ca 60-70 cm under markytan”.

Proverna har inte tagits i enlighet med föreskrifterna och är därför irrelevanta i ärendet! Helt värdelösa!

Det får inte finnas vatten i provgropen ett dygn efter att gropen grävts.

      – ”Vatten på botten av provgropen, ca 60-70 cm under markytan”.

I och med denna upptäckt skulle miljöchefen naturligtvis ha stoppat planerna på att anlägga ett avlopp på denna plats. Placeringen är i ett surdrag nedströms en källa och där grundvattnet periodvis går i dagen.

 

Här är beslutet som togs 1996-07-15 av miljöchef Curt Näsman.
… Läs mer

Miljöchefen såg till att avloppet hamnade direkt i grundvattnet! Anmärkningsvärt och klandervärt!

 

Här är en höjdavvägning som gjordes 1998-11-01
… Läs mer

 

Här är ett utdrag ur Naturvårdsverkets föreskrifter för JORDPROVTAGNING, GRUNDVATTENUNDERSÖKNING m.m. med kommentarer rörande detta ärende.
… Läs mer

 

 

Så då till kommunalråd Ulrika Liljeberg (C)…Centerlogga2

Ulrika Liljeberg (C) är idag ytterst ansvarig för att Leksands kommun ser till att alla bristfälliga avlopp åtgärdas snarast i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.

27 mars 2017 skickade jag ett mail till henne med begäran om att få svar på om kommunen gjorde fel året 1994 då bygglov beviljades för enskilt avlopp med infiltration vid slakthuset i Åkersbodarna.

- Jag fick inget svar!

 

30 augusti 2017 skickade jag därför en påminnelse med förnyad begäran om att få svar. Jag hänvisade då till Århuskonventionen som Sverige ratificerade 18 augusti 2005, SÖ 2005:28. Sverige har här ingått i internationella överenskommelser som bland annat säger i artikel 3.3 att … ”skall allmänheten ha tillgång till information”…och artikel 5.2ii …”ser till att tjänstemännen ger allmänheten stöd när den begär att få tillgång till information enligt denna konvention”.

- Jag fick inget svar den här gången heller!

 

 2 januari 2018 skickade jag ytterligare en påminnelse som jag nu väntar att få svar på. Denna gång med nedanstående begäran:

  • Jag vill nu ha en bekräftelse på att Leksands kommun gjorde fel när det beviljades bygglov för
    enskilt avlopp till slakthuset i Åkersbodarna, Leksand.
  • Jag vill veta var någonstans i gällande lagstiftning som Leksands kommun har stöd för att gräva
    avdräneringsdiken och avsluta dessa mot angränsande fastighet utan berörd markägares medgivande.

Det hör till saken att Ulrica Liljeberg (C) är jurist och har arbetat som åklagare vid Falu Tingsrätt. Det är lätt att ta för givet att en sådan person skall efterleva gällande lagar och förordningar.

Tyvärr måste jag konstatera att hon struntar i Århuskonventionen, en internationell överenskommelse. Hon svarar inte på mail. Ulrica Liljeberg (C) bryter medvetet mot 4 – 5 §§ i Förvaltningslagen (FL)
… Läs mer

 

Jag måste tyvärr också medge att hon ger intryck av att ha en egen uppfattning som hon anser vara så viktig att den står över lag och ordning???
– Vem vet, hon kanske rentav är en rättshaverist?

 

 

Fortsättning följer…

 

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Comments are closed.