Kategorier

Arkiv

Är Sverige fortfarande en rättsstat?

 

svenska flaggan §§§????

Är vargen en rättshaverist? Mest oreda i Sverige eller i Finland?

Vargjakten 2016
Kammarrätten i Sundsvalls beslut avgör både frågan om inhibering och sakfrågan om licensjakt i Dalarna och Gävleborgs län i och med att upphävandet av inhibering inte går att överklagas och att jakten därmed kan genomföras utan hinder innan Förvaltningsrättens slutliga beslut i sakfrågan har fattats.

Kammarrätten i Göteborgs beslut är motsägelsefullt. Beslutet att inte bevilja prövningstillstånd för Förvaltningsrättens beslut om inhibering i avvaktan på Förvaltningsrättens slutliga beslut är märkligt om Kammarrätten därefter kan medge nytt prövningstillstånd när de redan avgjort frågan genom att avslå prövningstillstånd och även härmed avgjort sakfrågan.

 

Lillhärdalsfallet
Åklagarmyndigheten genomförde detta ärende på ett klandervärt sätt. Alla inkomsttagare i vårt land bidrar till vår välfärd genom att betala in skatt till vår gemensamma skattekista. Det är upprörande att en åklagare tilläts driva detta ärende in absurdum och härmed slösade bort en stor del av innehållet i skattkistan.  Ärendet tog sådana proportioner att en bok har författats i detta ämne, ”De jagade jägarna”.
… Läs mer

 

Det var bättre förr
1987-04-29 utfärdades en dom i Hovrätten Västra Sverige. Hovrätten upphävde Tingsrättens dom vad gäller olaga jakt m.m.

Det som inte framgår av domen är att bevismaterialet hade försvunnit. Advokat Per Svensson hade begärt att obduktionen av vargen skulle göras om. Vargen, bevismaterialet, hade försvunnit från SVA. Detta faktum gavs stort utrymme i media då det begav sig men inget om denna graverande omständighet är omnämnd i domen.
Ingen varg – inget bevismaterial – ingen fällande dom.
… Läs mer

 

 

Finlands flagga

Ingen varg – inget bevismaterial – ingen fällande dom?
Rubriken återger vad som hände i en svensk rättegång för nästan 30 år sedan.

I Finland pågår nu ett rättsärende med liknande innehåll, nästan ett parallellfall.  Här fälldes de åtalade i Tingsrätten, sedan i Hovrätten. Nu är ärendet överklagat till Högsta Domstol som har att ta ställning till om provningsrätt skall beviljas. Jag är inte fullständigt insatt i vilka alternativ HD har att agera efter. Prövningsrätten är en sak men det borde också vara möjligt för HD att återremittera ärendet till förnyad prövning i Hovrätten med uppmaningen ”gör om, gör rätt”.

Hovrätten i Perhoärendet bortsåg ifrån mened av två vittnen. Hovrätten bortsåg ifrån vargarnas form och  uppbyggnad (morfologi) genom att åsidosätta professor Eirik Grankvist och Kaj Granlund som båda vittnade i Tingsrätten. Kaj Granlund har för övrigt gjort ett omfattande arbete med att sammanställa i stort sett all utgiven litteratur inom vargforskning i en bok med titeln Vargens Europa.
… Referenslitteratur och Personer involverade i Vargens Europa
(Boken finns nu översatt till tyska och en engelsk version förväntas finnas tillgänglig inom överskådlig tid.)

Av någon anledning har bevismaterialet destruerats. Kvar återstår tre skallar och DNA-prover.
… Läs mer

 

Hovrätten anser att det endast kan avgöras med DNA om det är en renrasig varg eller inte. Här har Hovrätten bortsett ifrån det viktigaste av allt. Det finns inget bevis för att det jämförelsematerial som används inom vargforskningen kommer ifrån äkta vargar. Genetiker i Norge har avslöjat stora brister i dagens vargforskning. Det kan inte uteslutas att det finns hund inblandad i referensmaterialet!!!
… Läs mer

 

Har Sverige större brister i sitt rättssystem än Finland?

 

Harry Fredriksson
Ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.