Kategorier

Arkiv

Regeringen avslog JRF:s begäran om omprövning av beslut om minskat statligt bidrag.

Generalsekreterare
Ärendet

Jägarnas Riksförbund har i en skrivelse en 9 april 2013 begärt omprövning av regeringens beslut från den 7 mars 2013 (dnr L2012/3480/JFS) om fortsatt sänkt bidrag ur Viltvårdsfonden till Jägarnas Riksförbund. Bidraget till Jägarnas Riksförbund består av ett grundbidrag och ett medlemsrelaterat bidrag. Regeringen sänkte grundbidraget med 200 000 kronor i 2012 års medelbeslut med anledning av förbundets inställning till av riksdagen beslutad rovdjurspolitik samt meddelade att förbundet kunde återkomma om bidragets omfattning när förbundet tagit ställning till sin fortsatta rovdjurspolicy. På förbundets styrelsemöte 18 april 2012 beslutade styrelsen om att säga nej till frilevande varg i Sverige. Regeringen ansåg att detta beslut medförde ett minskat informationsarbete för Jägarnas Riksförbund och bedömde att medlen bör minskas med 200 000 kronor även för 2013.

Regeringens beslut
Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av Jägarnas Riksförbunds begäran.

Red. kommentar: Jägarnas Riksförbund driver inte frågan ”Nej till frilevande varg”! Det statliga bidraget är viktigare för förbundsstyrelsen och tjänstemännen än medlemmarnas önskan och tagna stämmobeslut.
Läs mer

På motsvarande sätt sänktes sedan det statliga bidraget med 200 000 kronor också för verksamhetsåret 2014
Läs mer

Comments are closed.