Kategorier

Arkiv

Leksands kommun anmäld till Förvaltningsrätten

Leksands kommunCenterloggaSkärmklipp

Leksands kommunalråd, Ulrika Liljeberg (C), är jurist och hon har arbetat som åklagare vid Falu Tingsrätt. Man förutsätter naturligtvis att hon ser till att Leksands kommun följer gällande lagar och förordningar. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Därför har Leksands kommun nu anmälts till Förvaltningsrätten i Falun.

Anmälan finns här nedan:

 

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45

791 21 Falun

 

 

Anmälan

Leksands kommun vägrar svara på (besvärande?) frågor.

 

Bakgrund
1994 godkände Miljökontoret ett enskilt avlopp utan att beakta Naturvårdsverkets föreskrifter (Bilaga 1).

1996 grävdes provgrop och togs markprover. Det fanns vatten på bottnen av provgropen vilket borde ha stoppat hela projektet. Proverna togs inte enligt föreskrifterna och är därför irrelevanta för ärendet. Detta dokumenterades av dåvarande miljöchef i form av minnesanteckningar (Bilaga 2).
Leksands kommun, genom miljöchefen, uppmanade byggherren att fördjupa avdräneringsdiken som egenmäktigt grävts och avslutats mot vår fastighet. Denna självpåtagna rätt framgår av hans minnesanteckningar.

Miljöchefen fastställde sedan i delegation ett beslut om enskilt avlopp (Bilaga 3).

Kommunalråd Bertil Daniels (C) bekräftar tilltaget i skrivelse (Bilaga 4), citat: ”… åtgärder skall vidtas för att sänka nivån på det ytliga grundvattnet”. Han säger emot sig själv när han säger att ”Givetvis skall man inte bortse från Naturvårdsverkets allmänna råd”, samtidigt som han påstår ” Att detta sker efter två år och två månader är i sig inget konstigt”. Hans beskrivna sakförhållanden i övrigt stämmer inte med verkligheten i det aktuella ärendet.

När detta ärende tog sin början hade jag redan under många år varit väl förtrogen med vad som gäller när enskilt avlopp skall anläggas. Jag påpekade på allehanda sätt att Leksands kommun gjorde fel – men ingen hänsyn togs till mina framförda faktauppgifter.

(Idag råder motsatt förhållande. Landets alla kommuner, inklusive Leksands kommun, är ålagda att besiktiga och åtgärda alla bristfälliga befintliga enskilda avloppsanläggningar i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Föreskrifterna är idag i princip samma som 1994.)

 

Leksands kommun berövade mig min yrkesheder som byggkonsult och skadade mitt rykte
Jag har nu under närmare 25 år tvingats utstå en rad obehagligheter och vill nu ha ett avslut baserat på fakta och ärlighet. Jag vill ha upprättelse! Jag anser mig ha rätt att bli rentvådd frän orättvisa beskyllningar!

 

 

Obesvarade frågor
Från slutet av 2016 och framåt har jag försökt förmå Leksands kommun att svara på följande frågor:

  • Var det ett felaktigt beslut av Leksands kommun, 1994, att bevilja en infiltrationsanläggning på denna plats?
  • Om det inte var ett felaktigt beslut att bevilja en infiltrationsanläggning på denna plats hemställer jag att Leksands kommun redogör för riktigheten i beslutet.
  • Var någonstans i gällande lagstiftning har Leksands kommun stöd för att gräva avdräneringsdiken och avsluta dessa mot angränsande fastighet utan berörd markägares medgivande?

 

Leksands kommun vägrar att svara på frågorna (Bilaga 5).

Detta trots att jag påtalat skyldigheten att svara med hänvisning till Århuskonventionen och 4 – 5 §§ i Förvaltningslagen (FL).

 

Yrkande
Jag hemställer att Förvaltningsrätten beslutar att ålägga Leksands kommun att besvara mina frågor.

 

Leksand 2018-01-22

 

Harry Fredriksson                                                   Riksbehörighet, Kvalitetsansvarig enligt
Åkersbodarna Järnavägen 203                                Plan- och bygglagen, Certifikat nr 491, Intégria
793 92 Leksand

 

Förvaltningsrätten tyckte inte att denna min anmälan var tillräcklig för att vidtaga någon slags åtgärd.
… Läs mer

 

 

Detta föranledde då att begära omprövning av Förvaltningsrättens beslut:

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

 

Begäran om omprövning av beslut 23 januari 2018.

År 1996 företogs olovlig avdräneringsdikning mot vår mark.

Därefter har ett flertal dikningsarbeten genomförts som resulterat i oönskat resultat.
Samtliga dikningar har fått till följd att grannar till vår fastighet löser sina dagvattenproblem genom att olovligt tillföra vår fastighet stora vattenmängder.

I samtliga fall har Leksands kommun varit delaktig med ”råd och anvisningar”.

Exempel
I juli 2007 grävdes dike som rundade en befintlig gränsmarkering.
Bilaga 1 Dikesgrävning

 

I februari 2016 inhyrdes avancerad mätutrustning för att åskådliggöra de verkliga förhållandena.
Jag upprättade en uppmätningsritning
Uppmätningsritning

 

 

Höjdavvägningen avslöjar ett obestridligt faktum – marken lutar mot vår fastighet!

Diket som grävdes 2007 avslutades ungefär på den plats som markerats med ”X”.
Stora mängder vatten har sedan under lång tid passerat ytligt över vår mark och mynnat ut i kanten av en gammal väg som återlämnats till markägarna efter att vägen fått ny sträckning. Vägverket tog bort vägens bärlager och återanvände materialet i den nya vägen innan marken återlämnades. Marken blev återlämnad för att på nytt bli produktiv skogsmark för markägarna.

Under juli månad 2012 kom det stora mängder nederbörd. Till följd av detta spolades mycket bort av den forna vägen. Bifogar ett foto som illustrerar detta.
Bilaga 3 Sönderspolad skogsmark

Leksands kommun har aldrig någon gång kallat till samråd (PBL) trots att vi allra högsta grad berörs.

Jag vidhåller mitt yrkande på att Förvaltningsrätten ålägger Leksands kommun att besvara mina frågor.

 

Leksand 2018-01-24

Harry Fredriksson                                             
Åkersbodarna Järnavägen 203                         
93 92 Leksand

 

Nu översände Förvaltningsrätten i Falun handlingarna till Leksands kommun ”för eventuell åtgärd”.
… Läs mer

 

Nu återstår att se om Leksands kommun svarar på mina berättigade frågor!

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.