Kategorier

Arkiv

Slakthusbedrägeriet

Slakthuset

Sammanställning

Avsnitt 1          Historiska dumskallar (C) i Leksands kommun.
Avsnitt 2          Ny Miljöchef i Leksand 2007-04-23, Åke Sjöberg.
Avsnitt 3          Fanns det förutsättningar för att bevilja bygglov?
Avsnitt 4          Fanns det befintliga diken på denna byggplats?
Avsnitt 5          Provgrop för att visa det verkliga förhållandet på platsen.
Avsnitt 6          Vad kan man göra då ingen lyssnar på vad man har att säga? Bygga en fördämning?
Avsnitt 7          Utdrag ur Brottsbalken. 15 Kap Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga.
Avsnitt 8          Slakthusbedrägeriet genomfördes.
Avsnitt 9          Överlantmätarens yttrande om diken på platsen.
Avsnitt 10        Plan- och Bygglagen.
Avsnitt 11        Trumfkortet.
(Först publicerad 2023-08-12. Senast reviderad 2023-08-24)

 

Avsnitt 1
Historiska dumskallar (C) i Leksands kommun.

Historiska dumskallar
Bertil Daniels (C)   Foto Facebook                         Bo Pettersson (C)  Foto SVT                        Ulrika Liljeberg (C) Foto Riksdagen

Leksands kommun lade avloppet direkt i grundvattnet och uppmanade till brott mot Jordabalken!

En berättelse om pampvälde i Leksands kommun. Trots åtskilliga påpekanden till kommunledningen att man hade att följa Naturvårdsverkets Råd och Anvisningar när man anlägger ett enskilt avlopp, så struntade kommunledningen i detta.

 

Absolut värst av dem alla är Curt Näsman, dåvarande miljöchef i Leksands kommun.

Skitstövel
Curt Näsman,  miljöchef i Leksands kommun 1982-01-01   –   1998-03-31

 

Han tog först beslutet att godkänna enskilt avlopp med infiltration vid slakthuset i Åkersbodarna. I efterhand ordnade han sedan med provgrop/ar och markprover för att se om det fanns underlag för det beslut han redan hade fattat… Hur dum får man egentligen vara? Han gjorde allt i omvänd ordning och på felaktigt sätt. Curt Näsman förbisåg Naturvårdsverkets Råd och Anvisningar i detta ärende.

Här är Curt Näsmans minnesanteckningar från provtagningstillfället 1996-06-11:
Näsmans minnesanteckning

Här avslöjar Curt Näsman att han inte tagit jordprover på föreskrivet sätt varför proverna är irrelevanta i sammanhanget.

Vidare: ”Vatten på botten av provgropen, c:a 60-70 cm under markytan”.
(Det skall inte finnas något vatten på botten av provgropen även om den är grävd till föreskrivet djup!)

Till sist: ”Uppmanat Ove Jones att gräva de bef. avdräneringsdikena 0,5 m djupare”.
OBS! Curt Näsman, miljöchef i Leksands kn, uppmanar Ove Jones att begå brott mot Jordabalken 3 kap. Rättsförhållande mellan grannar, 1§ och 3§.

Här är resultatet av avdräneringsdikena olovligt grävda ner mot vår fastighet utan samråd eller löfte från vår sida.
Olovligt dike

Curt Näsman uppfyllde inte en endast punkt av Naturvårdsverkets Råd och Anvisningar! Ändå beviljade han bygglov på helt felaktiga grunder. Därefter besiktigade han själv anläggningen och godkände alla fel och brister.

Hur dum få man vara?
Dessutom har Curt Näsman gett epitetet ”Skitstövel” ett ansikte…

Jag tillskrev 1996-04-30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive Byggnadsnämnden med två likalydande skrivelser.
Ingen av skrivelserna har någonsin besvarats!

 

 

Leksands kommun undanhöll offentliga handlingar!

Detta under ledning av kommunalråd Bertil Daniels (C), Byggnadsnämndens ordförande Bo Pettersson (C) och Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Christina Sjöberg (C).
CenterlogoChristina SjöbergCenterlogo
                                               Christina Sjöberg (C) Foto: Facebook

 

När jag väntat onödigt länge tog jag mod till mig och ringde upp Curt Näsman. Han hånskrattade i mitt öra och sade att beslutet redan var taget och trätt i laga kraft. Det var min sak att se till att hålla mig ajour med vad som sitter uppsatt på anslagstavlan i Leksands kommunalkontor. Han visste mycket väl att jag vid tiden var verksam i Norge för min försörjning och av det skälet besökte hemmet i Leksand bara varannan helg. Det hade jag dessutom påpekat i mina likalydande skrivelser.

Här kan ni se bygglovet som beviljades. Curt Näsman besiktigade och godkände sedan själv utförandet av anläggningen. Av beslutet framgår att infiltrationen skall utföras ca 40 cm under befintlig markyta. Vid provtagningen framgick att det vid provtillfället fanns vatten på bottnen av provgropen ca 60-70 cm under markytan. I klartext… det fanns inte förutsättning för ett minsta säkerhetsavstånd om 1 meter mellan schaktbottnen för infiltrationsbädden och högsta grundvattennivån på platsen. Miljöchef Curt Näsman lade avloppet direkt i grundvattnet!

Curt Näsman är en tyrann som missbrukade sin tjänsteställning. Hans självuppfattning/ego är skrämmande. Tålde han inte att bli ifrågasatt?

 

 

Fakta i ärendet framkom till sist…

Jag hade hela tiden hävdat att platsen för ett enskilt avlopp med infiltrationsanläggning var olämplig. Grundvattennivån var alldeles för hög och markens beskaffenhet olämplig för infiltration.

Jag fick 2019-12-13 ett mail från dåvarande miljöchef i Leksands kommun, Olle Ryberg. Han skriver bland annat, citat:

”Handläggaren gjorde en bedömning gällande infiltrationen som visade sig vara fel.”
(Handläggaren som åsyftas är Curt Näsman.)

 

Några dagar tidigare, 2019-11-04, ställde jag en fråga till miljöinspektör Annika Mårs och fick svaret:

”… det är uppenbarligen felgjort. Det har vi konstaterat. Det var för tät mark och för hög vattenyta. Det skulle inte ha varit en infiltration. Det är ju fel…”
… Hör hennes bekräftelse

 

 

 

 

                 Kommunalrådens yttranden

 

CenterlogoBertil DanielsCenterlogo

                Bertil Daniels (C), kommunalråd 1986-10-01   –   1998 -12 -31

 

Bertil Daniels skrivels

Trams! Motsägelsefullt och med sakfel.

Citat: ”… Av tillståndet framgår att åtgärder skall vidtas för att sänka nivån på det ytliga grundvattnet…”

De åtgärder som åsyftas i skrivningen är miljöchef Curt Näsmans uppmaning att gräva avdräneringsdikena 0,5 meter djupare.
Kommunalråd Bertil Daniels (C) ställer sig bakom denna uppmaning trots att den strider emot Jordabalken.

 

 

 

 

CenterlogoBo PetterssonCenterlogo

         Bo Pettersson (C), kommunalråd1999-11-01   –    2008–10-31

 

Sommaren 2000 offentliggjordes ärendet i nyhetsinslag i Gävle-Dala-nyheterna.
… se inslaget

Några citat: ”… Det finns inga felaktigheter på själva anläggningen. Den är godkänd för att använda… Vi har ingenting som säger att avloppet inte är utfört enligt konstens alla regler… Det finns ingenting annat i myndighetshanteringen som sagt att den inte är det…”

Han har ingen som helst grund för sina uttalanden! Dessutom kränker han mig och allvarligt skadar  min yrkesheder genom att uttala sig såsom han gjorde inför hundratusentals TV-tittare på bästa sändningstid.
Anmärkning: Trots kommunalråd Bo Petterssons påståenden att ”det finns inga felaktigheter på själva anläggningen” tog Leksands kommun 2001-05-08 beslutet att förbjuda fortsatt användning av slakthusets avlopp eftersom det var fel på själva avloppsanläggningen!
…Läs mer

 

 

CenterlogoUlrika LiljebergCenterlogoSveriges Riksdag
          Ulrika Liljeberg (C), kommunalråd 2008-11-01   –   2022-12-31

 

Jag har tillskrivit Ulrika Liljeberg och försökt få henne att ge skriftligt svar på nedanstående:

- Jag vill nu ha en bekräftelse på att Leksands kommun gjorde fel när det beviljades bygglov för enskilt avlopp till slakthuset i Åkersbodarna, Leksand.
– Jag vill veta var någonstans i gällande lagstiftning som Leksands kommun har stöd för att gräva avdräneringsdiken och avsluta dessa mot angränsande fastighet utan berörd markägares medgivande.

Eftersom Ulrika Liljeberg ofta och gärna framhåller att hon är jurist tog jag för givet att jag skulle få uttömmande svar. Något svar har jag dessvärre inte fått trots flera påminnelser. Hon har inte heller tagit kontakt med mig.

I likhet med tidigare kommunalråd tycks ”juristen” och kommunalrådet Ulrika Liljeberg vara av uppfattningen att det är okey att Leksands kommun begår brott mot Jordabalken och att lägga avlopp direkt i grundvattnet?

Den som räknar med att hon skall uträtta stordåd i riksdagshuset måste nog förbereda sig på stor besvikelse. Ulrika Liljeberg (C) företräder inte medborgarna. Ulrika Liljeberg företräder Ulrika Liljeberg.

Ulrika Liljeberg (C) gömmer medvetet lik i garderoben.

 

… ”Om man inte löser ett problem utan man ignorerar problemet och den människa som vill prata om problemet, då kommer också problemet att växa sig större och det kommer också i den processen att krävas andra åtgärder för att komma till rätta med den uppstådda situationen”  … Jonas Nilsson

 

 

 

 

 

Avsnitt 2
Ny Miljöchef i Leksand 2007-04-23, Åke Sjöberg.

311543_321110684650617_1721628569_n
Foto: Facebook

 

Åke Sjöberg var en för mig efterlängtad ny miljöchef i Leksand.

Med tanke på beteenden hos tidigare miljöchefer i Leksand var risken i stort obefintlig att någonting skulle bli till det sämre.

Mina förväntningar var stora.

Jag lyckades ordna ett möte med Åke Sjöberg 21 november 2007 och fick då chansen att beskriva mina bekymmer angående slakthuset i Åkersbodarna. Innan vi skildes åt sade Åke att han skulle titta på saken…

Jag väntade och jag väntade och jag väntade. Ingenting hände…

Lyckades få till stånd ett nytt möte med miljöchef Åke Sjöberg och kommunalråd Ulrika Liljeberg (C). Mötet ägde rum fyra år senare, den 30 augusti 2011, med början klockan 11.00 och avslutades före lunch.

Det sista som blev sagt var att Ulrika uppmanade Åke att få fram ett avslut på ärendet. Åke lovade att så skulle ske.

Jag åkte hem glad i hågen och förväntansfull.

Jag väntade och jag väntade och jag väntade. Nu tolv år senare väntar jag fortfarande…

Åke Sjöberg höll inte löftet vilket jag beklagar.

Åke Sjöberg, numera sektorchef samhällsutveckling i Leksands kommun, har tyvärr visat att han är en person som man inte kan lita på.

 

 

 

 

 

Avsnitt 3
Fanns det förutsättningar för att bevilja bygglov?

Leksands kommun20230710_165030

 

För att bevilja bygglov måste det först och främst finnas en lösning på frågan om vatten och avlopp. Här fanns inte någon möjlighet att ansluta en ny byggnad till kommunalt vatten- och avloppsnät utan här måste det bli en egen brunn och en egen avloppsanläggning. Om avloppsfrågan måste lösas med en sluten septitank utan möjlighet till infiltration, skulle det på sedvanligt sätt getts avslag på inlämnad bygglovsansökan.

Trots framförd kritik och tvärs emot alla kända regler beviljade Leksands kommun bygglov.

I föregående avsnitt fastslogs tjugo år i efterhand av miljöinspektör Annika Mårs att det inte skulle ha varit en infiltration, citat:
”… det är uppenbart felgjort. Det har vi konstaterat. Det var för tät mark och för hög vattenyta. Det skulle inte ha varit en infiltration. Det är ju fel…”
… Hör hennes bekräftelse.
Det är exakt detta jag åtskilliga gånger har framfört i ärendet!

Jag har också många gånger påpekat att en fastighetsägare inte har rätt att lösa sina egna dagvattenproblem genom att gräva diken och tillföra en granne problemen utan grannens medgivande. Varje fastighetsägare har skyldighet att själv lösa sina dagvattenproblem inom den egna fastigheten!

 

Följaktligen skulle det aldrig ha beviljats bygglov på denna plats!

 

 

 

 

 

Avsnitt 4
Fanns det befintliga diken på denna byggplats?

Olovligt dike

Bilden ovan är avslutet av det avdräneringsdike som anlades i strid med Jordabalken och på uppmaning av Kurt Näsman, dåvarande miljöchef i Leksand.

Det kan inte råda minsta tvivel om att detta är ett nyanlagt dike!

 

Vidare har jag i efterhand lyckats få tag på en karta som upprättades av Leksands Orienteringsklubb 1985, alltså långt innan slakthusbygget var aktuellt.

Leksands OKs karta 1985

På kartan finns röda markeringar som jag själv har lagt till. Den ovala röda fläcken markerar infiltrationsanläggningen och byggplatsen där slakthuset nu är beläget. Två röda pilar pekar mot två platser markerade med ‘V’. Det är tecknet för ‘en liten grop’.

- Det finns inga naturliga diken inritade på eller i anslutning till den plats där slakthuset idag är beläget. Detta är obestridliga fakta! Här har aldrig funnits några diken!

- Det finns inte heller någon källa inritad.

Däremot finns det ett grävt dike inritat och här är historien bakom detta dike:
Det grävda diket har sin början strax norr om den nordliga ‘lilla gropen’ som finns markerad på kartan. Diket sträcker sig sedan i nord/nordvästlig riktning mot Dala-Järnavägen. Det är ett grävt dike som anlades någon gång på 1960-talet. Anledningen till att diket grävdes var att Gamla Djuravägen underminerades av ett surdråg. Landsvägsbussen sjönk igenom vägbanan och blev upphängd på underredet. Diket grävdes för att förhindra att olyckan skulle återupprepas i framtiden.

I detta surdråg lät miljöchef Kurt Näsman uppföra en infiltrationsanläggning för enskilt avlopp. Kurt Näsman besiktigade och godkände själv denna avloppsanläggning.

Man kan konstatera att miljöchef Kurt Näsman i Leksands kommun härmed har idiotförklarat sig själv.

 

 

 

Avsnitt 5
Provgrop för att visa det verkliga förhållandet på platsen.

Provgrop


Jag lät gräva en provgrop strax nedanför slakthusets anlagda infiltrationsanläggning.

Leksands kommun struntade också i denna bevisning.

Dokumenterade provgropen med en videofilm. I filmen finns också redovisat förberedelser inför byggande av kommunalråd Bo Petterssons väg.
… Se videofilm

 

 

 

 

 

Avsnitt 6
Vad kan man göra då ingen lyssnar på vad man har att säga? Bygga en fördämning?

Det är en självklarhet att en fastighetsägare har rätt att försvara sig mot påtvingade vattenmassor. I detta fall skulle det naturligtvis samtidigt få till följd att avloppet fylls med vatten.
Anmärkning: Avloppet från slakthuset har aldrig fungerat som planerat oavsett uppdämning eller inte. En avloppsanläggning är inte enbart till för att vattnet skall försvinna ner i marken utan vattnet skall också renas. Det fanns inte förutsättningar för en mikrobiologisk bädd för rening av avloppsvattnet i den här anläggningen!

Påbörjad byggnation av Kommunalråd Bo Petterssons Väg.
… Se videofilm

Kommunalråd Bo Petterssons Väg färdigställd.
… Se videofilm

 

Jag byggde en fördämning, Kommunalråd Bo Petterssons Väg, och trodde i min enfald att slaget nu var vunnet.

Ack så jag bedrog mig!

Nu inledde Leksands kommun en process som är mycket anmärkningsvärd…och brottslig!

 

 

 

 

Avnitt 7
Brottsbalken 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga (Rixlex 2008–07-29).

5 § Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för
falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat
missbruk av tjänsteställning.
Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter
eller fängelse i högst sex månader.

6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk
angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för
obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 § Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet
sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver besvärande omständighet eller förnekar
friande eller mildrande omständighet, dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan
sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse
i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var sanningslös, dömes för
vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader

8 § Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar eller
åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst
två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

10 § Om någon i skriftlig utsaga, som jämlikt lag eller författning avgives under edlig förpliktelse
eller på heder och samvete eller under annan dylik försäkran, lämnar osann uppgift eller förtiger
sanningen, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osann försäkran till böter
eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år.
Sker sådan gärning av grov oaktsamhet, dömes för vårdslös försäkran till böter eller fängelse i
högst sex månader.

11 § Lämnar någon i intyg eller annan urkund osann uppgift om vem han är eller om annat än
egna angelägenheter eller upprättar någon för skens skull urkund rörande rättshandling, dömes,
om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst
sex månader. Är brottet med hänsyn till att det innefattar missbruk av tjänsteställning eller eljest
att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.
Den som åberopar eller eljest begagnar osann urkund som avses i första stycket, dömes, om
åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av osann urkund enligt vad där sägs.

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 8
Slakthusbedrägeriet genomfördes.

Leksands kommun och Korpholens jaktlag började förfalska bevis för att använda i en rättsprocess mot undertecknad.

Kommunalrådet vid denna tidpunkt hette Bo Pettersson (C).
Ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden hette Dagny Martinsson (C),
mor till Ulrika Liljeberg (C) som varit kommunalråd i Leksand 2008-2022, numera riksdagsledamot (C),

Miljöchefen hette Olle Bergfors.

Olle_Bergfors
Foto: Sveriges Fiskevattenägareförbund

Att det var Olle Bergfors som skötte taktpinnen i denna bedrägerihärva råder det inget tvivel om.

Det klargjordes vid ett möte i anslutning till ett besök vid slakthuset i Åkersbodarna 2004-05-07.

Ur minnesanteckningarna från mötet kan citeras:
”Olle Sjöholm och Stefan Lind berättade att alla omfattande markarbeten som utfördes under år 2001 genomfördes under ledning av dåvarande miljöchef Olle Bergfors.”

… Läs minnesanteckningarna

(Jämför med Brottsbalken 15 Kap. i avsnitt 7 ovan.)

 

 

2001-05-05 började Olle Sjöholm bevisa min kriminella gärning genom att visa upp en hittapå-berättelse över vad jag påstods ha ställt till med. Helt plötsligt hade det grävda avdräneringsdiket fått ett nytt namn, ”Bäcken från källan”…???
13. Dikeslögn1 2001-05-05 Olle Sjöholm

 

Olle Sjöholm
87557785_2605291103081139_990371689831333888_n
Foto: Facebook

Olle Sjöholms fantasi har inga som helst begränsningar.

I en skrivelse daterad 3 augusti 2001 skriver Olle Sjöholm, citat:
”Vad gäller avvattning av fastigheterna så existerar inte diket längre. Annan lösning har gjorts.”

Lycklig som en barnunge förkunnar han detta och avslöjar samtidigt sig själv med orden ”annan lösning har gjorts”.

Olle Sjöholm är faktiskt dummare än tåget!

Han avslöjar ju härigenom att ett nytt dike har anlagts och som han själv har stensatt. Han tog nytta av alla sina kunskaper som han förvärvat vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp.

(Jämför med Brottsbalken 15 Kap. i avsnitt 7 ovan.)

 

Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening tillförde 2002-08-23 ett nytt uppdiktat dike till ärendet. Detta dike hade döpts till ”Den gamla stensatta bäcken”. Denna gång tillhandahölls kartskissen via advokat Lars-Göran Eriksson som anlitats av Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening och/eller Leksands kommun.

 

 

14. Dikeslögn2 2002-08-23 Lars-Göran Eriksson

”Den gamla stensatta bäcken” som har markerats med ordet ”Bäckfåra” på situationsplanen påstås ha funnits ungefär mitt i bilden och runnit i riktning mot fotografen.
bäck 001

Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening framför lögner utan att skämmas.

 

 

Advokat Lars-Göran Eriksson, medlem av Advokatsamfundet.
lge

Länk till hans hemsida

Väl medveten om att hela hans uppdrag är ett falsarium gav han sig in i projektet med full kraft.

(Jämför med Brottsbalken 15 Kap. i avsnitt 7 ovan.)

 

Jan Lindell
Jan Lindell
Foto: Urklipp Siljans News

 

Jan Lindell tillförde ärendet en rad intyganden…
Osant intygande

Kommentarer:

”Ytavvattning genom den gamla bäckfåran eller det gamla stensatta diket.” 

Ren lögn! Här har aldrig funnits några diken!
Jan Lindell har själv varit med och skapat dessa nygjorda diken.
Genom att sätta sin namnteckning under dessa intyganden har han visat att han är en lögnare av stora mått.
Jan Lindell framstår härigenom som osedvanligt korkad!

 

Den skicklige och självgode advokaten nöjde sig inte med Jan Lindells intygande som bevisning.

För att ge ärendet en officiell prägel anlitade advokat Lars-Göran Eriksson en korrupt lantmätare vid namn Hans-Åke Olén.
15a. Dikeslögn3 2003-05-20 Hans-Åke Olén Lantmäteri- ingenjö

Lantmätare Hans-Åke Olén ritade in på en situationsplan det som han blev tillsagd att rita in! Han struntade i verkligheten. Man får det man betalar för när man anlitar Hans-Åke Olén.

Han missbrukade sin tjänsteställning.

(Jämför med Brottsbalken 15 Kap. i avsnitt 7 ovan.)

 

 

Advokat Lars-Göran Eriksson nöjde sig inte med detta. Han visade sin duglighet och duktighet genom att anlita ytterligare en korrupt ingenjör vid namn Jan Dahlin som missbrukade sin tjänsteställning vid AB Jacobsson & Widmark.
… Läs hans skrivelse

Också detta är strunt!

(Jämför med Brottsbalken 15 Kap. i avsnitt 7 ovan.)

 

Representanter för Dalarnas Länsstyrelse och för Fastighetsdomstolen i Nacka kallades till platsen.

Med alla framtagna falska uppgifter lyckades Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening och Leksands kommun med sitt bedrägeri.

Jag tvingades göra en öppning i Kommunalråd Bo Pettersson väg.

 

 

 

Avsnitt 9
Överlantmätarens yttrande om diken på platsen

Det gällde nu för mig att i efterhand söka fakta i ärendet.

Orienteringskartan framtagen av Leksands Orienteringsklubb 1985 blev funnen och är redovisad i avsnitt 4 ovan.

Nedan en skrivelse från Överlantmätaren i Falun:

16. Överlantmätarens Klarläggande 2003-08-25

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 10
Plan- och Bygglagen

Saxat ur Plan- och Bygglagen:

PBL

Eftersom varken detaljplan eller områdesbestämmelser gäller för den plats där slakthuset har uppförts fanns inget hinder för att utföra den markuppfyllnad som jag genomförde.

 

Vidare tillskrevs byggnadsinspektör Sture Olsson i Leksands kommun. Här är hans svar:

 

Från: Harry Fredriksson
Skickat: den 20 september 2010 10:27
Till: ‘ake.sjoberg@leksand.se'; ‘sture.olsson@leksand.se'; ‘jonas.slars@leksand.se’
Kopia: ‘Erik Söderman’
Ämne: Markuppfyllnad

 

Byggnadskontoret

Leksands kommun                                                 2010-09-20

 

 

Hej!

Vi har för avsikt att fylla upp marknivån på vår fastighet Övermo 9:22 nedanför och norr om slakthuset i Åkersbodarna.
När jag nu läst PBL, 8 kap, § 8-9, så drar jag slutsatsen att jag har laglig rätt att göra detta eftersom området
varken är beläget inom detaljplan eller är reglerat i områdesbestämmelser.

Kan jag få en bekräftelse på att jag tolkat saken rätt?

/mvh Harry Fredriksson, Åkersbodarna

0243-794243 arb
070-2302511 mobil

 

 Kopia till Erik Söderman, Erik Matz Advokatbyrå

*********************************************************************************

 

Svar från Leksands kommun:

Från: Sture Olsson [mailto:sture.olsson@leksand.se]
Skickat: den 20 september 2010 13:48
Till: Harry Fredriksson
Ämne: Re: Markuppfyllnad

 

Hej Harry!

Enligt din beskrivning beträffande dina planerade fyllnadsarbeten är dessa inte lovpligtigade enligt PBL.
Med vänlig hälsning

Sture Olsson

Leksands kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Telefon 0247 –  802 13
Mobil 070 – 69 802 13

E-postadress. sture.olsson@leksand.se

 

 

 

 

 

Avsnitt 11
Trumfkortet

För nio år sedan inleddes en omarrondering i Västra Leksand.

I ett tidigt skede erbjöds jag mark nedanför slakthuset. I gengäld skulle jag avstå mark på annan plats så att jag på så sätt skulle få sammanhållen mark på ett och samma ställe.

Innan jag accepterade förslaget förvissade jag mig om att den mark som jag erbjöds inte var belastad med servitut för nygjorda diken.

Marken som jag erbjöds var helt fri från belastningar så jag tackade ja till det erbjudande jag fått.

Omarronderingen är nu avslutad.

 – Ingången överenskommelse som tvingade mig att öppna upp Kommunalråd Bo Pettersson väg gäller inte längre!

 – Besluten från Fastighetsdomstolen i Nacka och Länsstyrelsen i Dalarna gäller inte längre”

 

Det som nu snabbt är i annalkande är följande:

Alla existerande diken som anlagts som resultat av ovan redovisade felaktigheter och lögner skall återfyllas med massor som jag själv först har godkänt.

Kommunalråd Bo Petterssons väg skall återuppbyggas men denna gång till en nivå som är ca 2 dm högre än förra gången.

Allt arbete skall naturligtvis ske på bekostnad av Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening, 769602-3212.

För övrigt återkommer jag via advokat med skadeståndsanspråk för allt som jag tvingats genomlida från och med 1994 fram till dags dato.

Ägarna till slakthuset, Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening, har nu att lösa sina dagvattenproblem inom egen fastighet i likhet med vad som gäller för alla andra fastighetsägare i vårt land.
(Jfr Jordabalken 3 kap. Rättsförhållande mellan grannar, 1 § och 3 §.)

Ett litet tips i all välmening… Tänk på att tjälen kan komma att lyfta hela slakthusbyggnaden om det blir en riktigt kall vinter och om vattennivån i marken återställts till den ursprungliga nivån.

Lycka till!

Rätt skall vara rätt!

 

Res Harry Fredriksson
f.d. byggkonsult med Riksbehörighet som Kvalitetsansvarig.

Ansvarig utgivare av den grundlagsskyddade webbtidningen www.infocentrum.se

P.S. Jag kommer att vända mig till Advokatsamfundet med en begäran om att advokat Lars-Göran Eriksson med omedelbar verkan utesluts från Advokatsamfundet. D.S.

 

Comments are closed.