Kategorier

Arkiv

Knivdom en skam för rättssystemet

Bernt Lindqvist2

Göta hovrätt dömde den 13 december 2013 en skogsägare till böter för brott mot knivlagen och förverkade hans kniv. Han var på väg från sin gård till ett skogsskifte för att reparera en skogsmaskin när han stoppades av polisen. Bakgrunden är följande.

I sina lama försök att begränsa grov brottslighet och våldsbrott har regering och riksdag infört en särskild lag (1988:254) med generellt förbud att inneha (medföra) knivar, mejslar ”och andra föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa”. Förbudet gäller generellt för ”allmän plats”.

Vad är då allmän plats? Enligt lagens tillämpning är det alla områden ”som frekventeras av allmänheten”. Enligt lagens förarbete är enda undantagen ”dels enskilda områden dit allmänheten inte har tillträde, dels skog och mark dit allmänheten visserligen äger tillträde men någon allmänhet inte brukar finnas”. Detta förbud utökades 2000 till att även omfatta kniv som medförs i bil.

Lagens förarbeten innehåller klara definitioner om att syftet med lagen ska var att förebygga ”brott mot liv eller hälsa”. Legal användning ska vara tillåten, där det bland annat anges:

Detta innebär att det givetvis bör vara tillåtet för exempelvis en hantverkare att i sin yrkesutövning bära med sig kniv som han brukar använda i arbetet även om det inte står klart att kniven krävs just vid den aktuella arbetsuppgiften”.

De senaste årens tilltagande busliv orsakade av kriminella grupperingar i storstäderna som polisen inte förmår stoppa har fått en oväntad effekt. Nu har polisen i stället valt att ge sig ut på landsbygden och jagar bönder och glesbygdsbor som har kniv i sina bilar och arbetsfordon. Därmed förbättras statistiken över uppklarade ”våldsbrott”. Att åklagare, och även domstolar, faller in i ledet med förföljelse av hederligt folk som hantverkare och bönder är tidstypiskt med både en skam och en katastrof för alla ärliga människor och för hela det svenska rättssystemet.

Vinner hovrättens dom laga kraft (den är överklagad), innebär det att bönder, skogsägare, hantverkare, jägare och fiskare endast har rätt att inneha knivar och verktyg hemma i bostaden, på inhägnade områden som allmänheten inte har tillträde till, samt oländig vildmark där ”någon allmänhet inte brukar finnas”. Däremot blir det förbjudet att förflytta sin kniv och andra verktyg mellan dessa undantagna områden.

Nya krav om förvaring i låst baklucka är en utopi. De flesta nya bilar saknar baklucka.

Vägrar Högsta domstolen ge prövningstillstånd – då stannar Sverige. Får inte hantverkare och övriga som behöver knivar och andra verktyg förflytta sig mellan arbetsplatser och verksamhetsområden kan ingen enskild eller kollektiv verksamhet bedrivas. Därmed blir Sverige det enda land i världen där hederligt folk, med hot om sex månaders fängelse, hindras att inneha nödvändiga knivar och verktyg för egna behov och samhällsfunktioner.

Bernt Lindqvist
Jurist Förbundet Rättvis Jakt

Officiella handlingar i detta rättsärende …Läs mer

Comments are closed.