Kategorier

Arkiv

Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med!

Ulrika LiljebergLeksands kn311543_321110684650617_1721628569_n
Ulrika Liljeberg    Foto:Riksdagen                                                                                                Åke Sjöberg   Foto:Facebook

Leksands kommun med kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C) som ytterst ansvarig för kommunens verksamhet och Åke Sjöberg som kommunens miljöchef hade hamnat i en besvärlig situation. De skulle bli tvingade till att erkänna att Leksands kommun hade gjort fel när kommunen beviljade bygglov för infiltrationsanläggning vid slakthuset i Åkersbodarna. Detta var något de var ytterst ovilliga att göra. De skulle då samtidigt också bli tvingade att avslöja att det var helt och hållet fel att bevilja bygglov på denna plats. Kunde det finnas en annan lösning?

 

Under juli månad 2014 grävde Korpholen (Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening/Korpholen VVO) ett dike som rundade gränsmarkeringen till vår fastighet och fortsatte sedan med att gräva dike på en grannes fastighet för att leda vattnet fram till en bestämd plats och där anlägga en stenkista på deras mark. Ägarna till den fastigheten, Ingrid och Bengt-Olof Abahamsson, måste ha fått ersättning från Leksands kommun/Korpholen motsvarande ett betydande belopp eftersom de accepterat att bli delaktiga i Slakthusbedrägeriet. De har i hög grad gjort sig skyldiga och delaktiga i detta ärende.
Dikning 2007-08-04 - kopia

Men nu blev det ju inte så bra som de tänkt sig. De brydde sig inte om att kontrollera var markeringarna för fastighetsgränsen fanns och ingen brydde sig om att kalla till samråd.  Det fick till följd att de till och med grävde på vår fastighet och till sist placerade stenkistan 15-20 meter ifrån den plats där stenkistan skulle ha placerats enligt bygglovet.

 

Kartskissen till höger är tagen ifrån det beviljade bygglovet. Kartskissen till vänster har upprättats av undertecknad. Till min hjälp använde jag mig av en inhyrd mätutrustning. Utgångspunkt har varit slakthustomtens hörn vars rör inmätts och fastslagits av Lantmäteriet i samband med avstyckningen av Övermo 9:40.

Så var det tänkt - så här blev det

Här är en uppmätningsritning med en felmarginal inom 10 mm horisontellt och vertikalt.
Uppmätningsritning 2016-02-13

De redovisade höjdpunkterna visar åt vilket håll marken lutar och åt vilket håll vattnet rinner.

Här ett kort videoavsnitt som visar hur vattnet forsar fram från stenkistan och ut ur vägslänten och ut på den gamla Djuravägen.
… se filmen

 

Dikesarbetena för att lösa Korpholens dagvattenproblem fick till följd att  den gamla Djuravägen spolades bort på en cirka 100 meter lång sträcka. Förmodligen har vattenmassorna också förorsakat röta på ett stort antal växande träd.
Jim i dike urklipp

Här nedan är ett foto som togs innan den så kallade stenkistan överfylldes med massor.
Vattenfylld grop - kopia

Kan det finnas någon vettig människa som kan tro att denna ”stenkista” skall kunna fungera som en stenkista är tänkt att fungera?

 

Förutom att Leksands kommun och Korpholen gjort sig skyldiga till brott mot Jordabalken och Brottsbalken gjorde Korpholen sig också skyldiga till egenmäktigt förfarande och olaga intrång när de utan tillstånd körde in på vår mark med maskiner och anlade denna stenkista. Detta gjordes förmodligen i samråd med Leksands kommun eller kanske rent av på en direkt order?

Jag kräver nu att vägen återställs till sitt ursprungliga skick omgående. Vi planerar nämligen gallringsarbeten på vår fastighet inom kort och då måste vägen vara farbar.

Dessutom kräver jag att tidigare grävda diken läggs igen. Dels på vår fastighet Övermo 9:22 som utökades i samband med omarronderingen så att vi numera är ägare till den mark som Ingrid och Bengt-Olof Abrahamsson upplät för dike och stenkista. Dels på den fastighet som tidigare ägdes av Jan Lindell men numera fått nya ägare som helt oförskyllt dragits in i detta ärende. Massorna som tidigare grävts upp finns kvar och kan användas för att återställa marken.

 

Res Harry Fredriksson

 

Comments are closed.