Kategorier

Arkiv

Nya frågeställningar runt forskningen på varg i norsk natur: Vilka är det som är genetiskt viktiga?

 

Halvard (Foto:Privat) Halvard Dahle, utbildad veterinär och läkare (kirurg)

Kommentar Halvard Dahle:
(Översättning: Harry Fredriksson)

Återigen oklarheter när NINA publicerar att ”genetiskt viktiga” individer har nått den återetablerade syd-skandinaviska vargstammen. Återigen tar de för givet att de individer det gäller, kommer naturligt vandrande från Ryssland via Finland, – utan att nämna ett ord om tillstånden i vargstammen i dessa 2 länder.

 

Utifrån vad finska vargforskare skriver, så borde de absolut ha visat vetenskapligt intresse för den problematiken. I sitt doktorgradsarbete presenterat vid universitetet i Oulo i maj 2013, har den finska genetikern Eeva Janson undersökt historiken i den ryska och finska vargstammen.

Det intressanta för oss är situationen från 70-talet och framåt. Det Janson och andra finska forskare påvisar, är att från den tiden och framåt, var stammen på mycket låg nivå med endast sporadisk föryngring i Finland.

Först när de kommunistiska gränsstaketen försvann med Sovjetunionens fall först på 90-talet, ökade den finska vargstammen. De räknar med att den hade årliga föryngringar först från c:a 1995. Stammen kulminerade sedan vid tusenårsskiftet och Janson beskriver en kollaps i bestånden från 2006. Sedan 90-talet har det också varit en stark nedgång i den ryska angränsande stammen och vandring mellan stammarna har på grund av detta blivit starkt reducerat. Härigenom har också genetiska skillnader uppstått.

Man skall ha klart för sig att avståndet mellan dessa två grannstammar bara är en bråkdel av avståndet hit till vår norsk/svenska stam!! Medans stammen var på väg upp, utförde finnarna 2 större studier med radiomärkning för att studera unga vargars vandringar innan de slog sig ner. Båda påvisade en genomsnittlig vandring på knappt 10 mil innan nytt revir bildades, och ingen av de radiomärkta nådde hit till vår stam. För att ta sig hit, måste de ha passerat både de finska och svenska renbetesområdena. Särskilt i det finska är det närmast fri jakt på varg och att märkta vargar som kom in i detta området, undantagslöst blev skjutna.

Det NINA försöker få oss att tro på, är att från dessa två små isolerade grannstammar, med liten inbördes kontakt, kommer nu en jämn ström av ”genetiskt viktiga” utvandrare som går över 100 mil genom områden med fri vargjakt till vår svensk/norska vargstam.

NINA har i sin förklaring till  återuppkomsten av vår stam uppgett att det var finska vargar som vandrade dessa 100 mil från Finland på sent 70-tal, – vid en tidpunkt då finska forskare beskriver att den finska stammen var på en miniminivå (10-20 individer nära den ryska gränsen i den södra delen av landet). Vad är sannolikheten för att en finsk vargstam (utan egen föryngring), själv kan skicka utvandrare som grundlägger en stam som föryngrar sig 100 mil bort – efter att ha vandrat genom områden med fri jakt?? Återigen skall vi komma ihåg att den finska forskningen påvisar att vandrande vargar slår sig ner i första lediga område.

Vi ser på nytt att NINA underlåter att informera den norska offentligheten om viktiga utländska forskningsresultat som motsäger deras egen förklaring.

Från tidigare har vi sett att de helt har underlåtit att nämna  Anna-Karin Sundqvists, vid Uppsala Universitet, genetiska analyser som påvisar att de två första hanvargarna på tidigt 80-tal absolut inte kommer från varken Finland, Ryssland eller Baltikum. Det är dessa studier som nu får Stortinget till att kräva att upphovet till dagens vargstam skall undersökas av neutrala forskare.

Att NINA på typiskt sätt underlåter att upplysa om tillståndet i finsk och rysk vargpopulation, understryker vikten av att snabbt komma igång med denna undersökning. Både Jansons och Sundqvists forskningsresultat pekar i samma riktning, nämligen att NINA:s förklaring till ursprunget av vår vargstam inte kan vara riktig. Det är på hög tid att Regeringen nu genomlyser förvaltningens försök till förhalning och desinformation, och snarast rättar sig efter Stortingets begäran om att beställa en oberoende utredning. Relevant metodik och kompetens finns tillgänglig utanför den lilla sammanhållande fackmiljö som tills nu hittills använts som tillrättaläggare.

 

Red kommentar: Den förhalning och desinformation som framlyfts här ovan har vi på redaktionen under flera år hävdat att är avsiktlig. DNA-forskningen har tillkommit och utvecklats snabbt efter att vargarna/hybriderna återetablerades i Syd-Skandinavien. Nu försöker intressenter ”köpa tid” för att blanda in gener från Ryssland/Finland för att lögnen om vargens ursprung till sist skall bli en sanning.

Comments are closed.