Kategorier

Arkiv

Älgjaktsproblematiken

Udda 22

I grunden ligger Maria Norrfalks utredning som lovordats av Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund. Solveig anser till och med att den är så bra att den kan tillämpas på all jakt. … Läs mer 

Utredningens förslag var att älgjakt skulle bedrivas enbart inom älgskötselområden (ÄSO), mark utanför ÄSO endast årskalv på kort tid.

I sista stund gick JRF:s mellansvenska samrådsgrupp, med hjälp av Bernt Lindqvist, till regeringen med en begäran om att licenserna skall vara kvar av äganderättsskäl. … Läs mer
A-licenserna räddades, men B-licenserna blev förlorade. I Jakt & Jägare gick Solveig Larsson ut och kallade detta sabotage mot den nya älgförvaltningen.

När propositionen föredrogs i Lagrådet inskrevs att ett licensområde skall ha en årlig produktionsförmåga av en älg, som förtydligande inskrevs att om inte arealen räcker får årskalv tilldelas.

Riksdagsbeslutet angående den nya älgförvaltningen överlämnades till Naturvårdsverket för utformning av föreskrifter. Där bevakade inte JRF, eller övriga som ingick i beredningen, Lagrådets skrivning att ett licensområde är grundat på att första tilldelningen är en vuxen älg.

 

1.   Viltvårdsområde innehåller tvångsmedel som EU har meddelat att inte får tillämpas, men är den som ingår i VVO inte uppmärksam på detta och begär överföring till älgskötselområde (ÄSO) hos Länsstyrelsen (LST) eller vill gå ur förlängs avtalet automatiskt på 10 år när det går ut.

2.   Ett ÄSO är en frivillig överenskommelse, ingen kan tvinga sig in, men det går att utträda när som helst. Ansökan om registrering är kostnadsfri för ÄSO, skall alltid ske senast 31 januari, området skall vara sammanhängande och ej överstiga älgförvaltningsområdets (ÄFO) gräns.

3.   Registrering för licensområde skall ske före 31 januari, kostnaden är max 2.300 kronor, ny ansökan är lika, vid tillägg, utträde är kostnadsfritt. Ett licensområde behöver inte vara sammanhängande men ej överskrida ÄFO gräns.

4.   Mark som är oregistrerad får obegränsat antal årskalv fällas på kortare jakttid som LST bestämmer.

 

Rapportering av fälld älg skall ske inom 14 dagar från dag älg fällts. Fällavgifter fastställs av LST och skall erläggas senast 14 dagar efter jakttidens utgång.

 

Registrering av ÄSO kan ansökas av ett område som är av den storleken att årlig avskjutning av minst 10 vuxna älgar är möjlig, och att en tre-årig förvaltningsplan upprättas och godkänns.

 

Registrering av licensområde har arealkrav åberopats. LST har efter ÄSO:s förslag årligen fastställt arealkrav.

 

Kammarrätten har i dom fastslagit att arealkraven är olagliga!  Läs mer

Detta måste åberopas i varje enskilt fall vid licensansökan eftersom varje licensområde skall bedömas suveränt, och i synnerhet när det avser licensansökan där risk för avslag föreligger.

 

Jakttidens längd har NVV fastslagit att den skall vara samma för ÄSO och licensområden.

Comments are closed.